Pytania i Odpowiedzi

PYTANIA DOTYCZĄCE PROCESU UBIEGANIA SIĘ O POŻYCZKĘ

1. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pożyczkę w BOSS pożyczka dla przedsiębiorców?

Aby ubiegać się o pożyczkę w  BOSS pożyczka należy mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą oraz prawidłowo wypełnić znajdujący się na stronie wniosek. Po uzupełnieniu przez pożyczkobiorcę wniosku przeprowadzana jest szybka analiza kredytowa klienta na podstawie której podejmowana jest decyzja o przyznaniu pożyczki.

2. Czy mogę wnioskować o pożyczkę, jeśli mam niespłacony kredyt w banku lub innej instytucji kredytowej?

Jeżeli raty są spłacane terminowo nic nie stoi na przeszkodzie, aby wnioskować o kolejną pożyczkę w Aasa.

3. Jak mogę ubiegać się o pożyczkę?

O pożyczkę można ubiegać się na stronie internetowej www.bosspozyczka.pl oraz u doradcy finansowego współpracującego z firmą Aasa Polska.

4. Kto może ubiegać się o pożyczkę?

O pożyczkę może ubiegać się każdy przedsiębiorca już pierwszego dnia od zarejestrowania działalności gospodarczej.

5. Czy mogę ubiegać się o pożyczkę w BOSS pożyczka, jeśli figuruję w bazach dłużników BIG?

Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. W ramach procesu weryfikacji Aasa Polska sprawdza bazy BIG oraz BIK i ZBP. W przypadku figurowania w rejestrze dłużników Biura Informacji Gospodarczej (InfoMonitor lub ERIF) otrzymanie pożyczki nie jest możliwe.

6. Jakie są powody odrzucenia wniosku o pożyczkę?

Najczęstszą przyczyną odmowy udzielenia pożyczki jest negatywna ocena wniosku spowodowana:

  1. zadłużeniem Wnioskodawcy widniejącym w rejestrze dłużników Biura Informacji Gospodarczej (InfoMonitor lub ERIF),
  2. zbyt dużym ryzykiem niespłacenia pożyczki stwierdzonym na podstawie informacji zebranych w procesie rozpatrywania wniosku.
7. Jakie dokumenty są potrzebne, aby otrzymać pożyczkę?

W procesie weryfikacji nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty. Wystarczy prawidłowo wypełniony wniosek o pożyczkę oraz ważny dowód osobisty.

8. Czy mogę zapoznać się z treścią umowy przed przyjazdem kuriera?

W celu umożliwienia zapoznania się z treścią umowy przed jej podpisaniem dokument wraz z wstępnym harmonogramem spłaty jest przesyłany wcześniej na wskazany przez Klienta adres e-mail. Treść umowy oraz informacje o warunkach i kosztach pożyczki dostępne są na naszych stronach internetowych: http://bosspozyczka.pl oraz www.aasadlabiznesu.pl.

9. Na jaki cel można ubiegać się o pożyczkę dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą w BOSS pożyczka?

Pożyczka udzielona zostaje na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej tj. np. spłatę zobowiązań publiczno - prawnych jak ZUS czy podatki, a także zobowiązania wobec kontrahentów czy wyposażenie biura.

10. Czy mogę ubiegać się o pożyczkę, jeśli nie spłaciłem poprzedniej?

Tak, Klient może ubiegać się o kolejną pożyczkę przed całkowitą spłatą bieżącej pożyczki. Jedynym warunkiem jest spłata przynajmniej 4 rat bieżącej pożyczki.

11. Jak długi jest okres od złożenia wniosku do wypłaty pożyczki?

Zwykle pożyczka wypłacana jest w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia podpisania przez Klienta umowy. W wyjątkowych przypadkach ten termin może wynieść maksymalnie do 7 dni.

12. W jaki sposób otrzymam uzyskaną pożyczkę?

Klient pożyczkę, która została mu przyznana może otrzymać na wskazane we wniosku konto bankowe lub odebrać je na poczcie (czek GIRO).

PYTANIA DOTYCZĄCE PROCESU SPŁATY POŻYCZKI

Od jakiego dnia naliczane są odsetki do pożyczki?

Odsetki od pożyczki naliczane są od dnia wypłaty środków na konto Klienta.

Z jakimi kosztami dla klienta wiąże się pożyczka dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą w BOSS pożyczka??

Każda pożyczka wiąże się z odsetkami w wysokości 10% rocznie, opłatą przygotowawczą oraz ewentualnymi kosztami dodatkowymi, które naliczane są w razie opóźnień w spłacie rat.

Co to jest opłata przygotowawcza?


Opłata przygotowawcza jest uzależniona od wartości uzyskanej pożyczki. Uiszczana jest przez Klienta częściowo wraz z każdą ratą w terminach wskazanych w harmonogramie spłaty. Opłata przygotowawcza obejmuje poniesione przez Pożyczkodawcę koszty czynności związanych z przygotowaniem umowy pożyczki, na które składają się m.in. koszty obsługi dostarczenia i podpisania umowy pożyczki u Klienta bez konieczności wizyty w biurze Pożyczkodawcy, badanie zdolności Klienta do spłaty pożyczki oraz inne koszty związane z obsługa procesu udzielenia i obsługi pożyczki.

W jaki sposób można spłacać pożyczkę dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą w BOSS pożyczka??

Miesięczne raty pożyczki należy spłacać na podany w umowie numer rachunku bankowego w terminach wskazanych w harmonogramie. W tytule przelewu należy wpisać numer uzyskanej pożyczki.

Czy można odstąpić od umowy pożyczki?

Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty wypłaty pożyczki. Dla
skuteczności odstąpienia wymagany jest zwrot, w wyżej wskazanym terminie,
na rachunek bankowy Pożyczkodawcy z którego wypłacono Klientowi pożyczkę,
kwoty wypłaconej pożyczki oraz zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy odsetek w wysokości xx zł w stosunku dziennym, za okres od daty wypłaty pożyczki do dnia zwrotu pożyczki. W tytule przelewu Klient zobowiązany jest wskazać, że odstępuje od umowy pożyczki numer xxx.

Czy można wcześniej spłacić całą pożyczkę?

Klient ma prawo do spłaty całości lub części pożyczki bez dodatkowych opłat przed terminem określonym w umowie. Pożyczkodawca jest zobowiązany do rozliczenia z Klientem pożyczki w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty pożyczki w całości.

Co jeśli dzień spłaty przypada na dzień wolny (sobotę, niedzielę, lub święto)?

W takiej sytuacji rata pożyczki musi zostać spłacona w następnym dniu roboczym.

Czy Pożyczkodawca może rozwiązać umowę pożyczki przed czasem?

Tak. Umowa pożyczki może zostać rozwiązana przed terminem określonym w harmonogramie w przypadku braku spłaty przekraczającej 30 dni. Wypowiedzenie zostanie wysłane listem poleconym na adres Klienta podany we wniosku.

Czy mogę zmienić terminy spłat rat miesięcznych?

Tak, w celu zmiany terminu spłaty rat miesięcznych należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Aasa pod numerem telefonu 801 40 40 40.

Co powinienem zrobić, jeśli nie mogę spłacić pożyczki w wyznaczonym terminie?

W przypadku kłopotów ze spłatą pożyczki należy jak najszybciej skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Aasa pod numerem telefonu 801 40 40 40 w celu znalezienia dogodnego rozwiązania.